Logo_Eline_Schrijft

Algemene voorwaarden Eline Schrijft

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor Eline Schrijft. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke
bevestiging.

Artikel 2. Offertes
Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt
alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door
de opdrachtgever, via mail.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie
Eline Schrijft garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in haar
vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen
De opdrachtgever heeft recht op 1 aanpassing en/of herziening, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de
oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals
vermeld in de offerte. Meerdere aanpassingen/herzieningen, buiten de eerste, vallen onder het normale uurtarief en zullen worden gefactureerd. 

Artikel 5. Eigendomsrechten
De geleverde teksten blijven eigendom van Eline Schrijft tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever
het eigendomsrecht volledig over.

Artikel 6. Geheimhouding
Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Eline Schrijft. Ook bij aanspraken door
derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als
copywritingbureau wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten
Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst. Is de geleverde tekst al
bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Eline Schrijft is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie en betaling
De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat
wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.
Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de afzender of door overschrijving op de bankrekening: BE45 7370 6000 8889
De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en
zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per 30 kalenderdagen, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire
vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.
Klachten dienen gemeld te worden per mail en ten laatste 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 10. Voorschotten
Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot.
Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd.
Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer (bv. tussentijdse facturen).

Artikel 11. Wijziging opdracht
Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken
opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare
fout van Eline Schrijft aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever
Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Eline Schrijft de
verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs
Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid
De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven. 

.

Made by One OF A Kind Events | Algemene voorwaarden | Privacybeleid